Zamknij

Praca w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Takiej osoby szuka burmistrz miasta

17:47, 16.03.2022 | N.P
Skomentuj
REKLAMA

Burmistrz Jarocina ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Szuka referenta w Wydziale Planowania Strategicznego, który obejmie stanowisko do spraw dokumentacji planistycznej i strategicznej.

 

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku obejmuje m.in.: nadzór nad sporządzaniem projektu i aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin, sporządzanie/nadzór nad sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad sporządzaniem prognozy oddziaływania na środowisko, nadzór nad sporządzaniem opracowania ekofizjograficznego, przygotowywanie prawidłowych pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestru uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Jarocin, opracowanie projektu i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin.

Niezbędne wymagania to: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kwalifikacyjne wykształcenie wyższe (ukończone studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie).

Preferowane jest wykształcenie na kierunku: architektura, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju, geografia lub pokrewne.

Wymagania dodatkowe obejmują dobrą znajomość: ustaw m.in. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o gospodarce nieruchomościami, o infrastrukturze informacji przestrzennej, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, prawa miejscowego, umiejętności obsługi programów pakietu MS Office (przede wszystkim Excel, Word) oraz obsługi programów typu GIS, CAD.

Wymagane dokumenty i oświadczenia to m.in.: list motywacyjny i CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty należy złożyć do 25 marca do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Klienta, ul. Tadeusza Kościuszki 15B w Jarocinie (siedziba JAR) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA PRACY: stanowisko Referent w Wydziale Planowania Strategicznego - Stanowisko do spraw dokumentacji planistycznej i strategicznej” (nie decyduje data stempla pocztowego).

Z osobami, które spełnią wymagania formalne, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 749-95-04.

(N.P)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%